แนะนำการปลูกปาล์มบนที่ลุ่ม

 
 

   ระยะปลูกและทิศทางในการปลูกสำคัญ
    กับปาล์มอย่างไร

 
 

   วิพากษ์แนวคิดที่ผิดในการปลูกปาล์มน้ำมัน

 
 

   วิพากษ์การปลูกปาล์มในทุ่งรังสิต

 
 

   การปรับปรุงร่องสวนเพื่อปลูกปาล์ม

 
   
 
 
 
 
 
หลักและแนวคิดในการให้น้ำแก่ต้นปาล์มน้ำมัน  
แผนผังการเดินท่อน้ำในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน  
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
การเก็บเกี่ยวด้วยเสียม
การเก็บเกี่ยวด้วยเคียว