วิพากษ์การใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย

 
 

   แนะนำการให้ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน

 
 

   ลักษณะใบปาล์มขาดธาตุอาหาร

 
 
   ลักษณะขาดธาตุอาหาร
   (เอกสารเผยแพร่ของกรมวิชาการเกษตร)
 
 
 
 
 
หลักและแนวคิดในการให้น้ำแก่ต้นปาล์มน้ำมัน  
แผนผังการเดินท่อน้ำในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน  
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
การเก็บเกี่ยวด้วยเสียม
การเก็บเกี่ยวด้วยเคียว