โรคก้านทางใบบิดและโรคยอดเน่า

 
 

   ด้วงแรด ศัตรูปาล์มน้ำมัน
   (เอกสารเผยแพร่ของกรมวิชาการเกษตร)

 
   
 
 
 
หลักและแนวคิดในการให้น้ำแก่ต้นปาล์มน้ำมัน  
แผนผังการเดินท่อน้ำในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน  
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
การเก็บเกี่ยวด้วยเสียม
การเก็บเกี่ยวด้วยเคียว