แนะนำการพิจารณาเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

 
 

   บัญญัติ 10 ประการสำหรับเกษตรกรสวนปาล์ม

 

   คำแนะนำสำหรับการเลือกพันธุ์และจัดการสวนปาล์ม

 
 

   วิธีการเลือกต้นปาล์มน้ำมัน
   (เอกสารเผยแพร่ของกรมวิชาการเกษตร)

 
 
 
หลักและแนวคิดในการให้น้ำแก่ต้นปาล์มน้ำมัน  
แผนผังการเดินท่อน้ำในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน  
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
การเก็บเกี่ยวด้วยเสียม
การเก็บเกี่ยวด้วยเคียว