ข่าวสารเตือนเกษตรกร
 
   
    ความล้มเหลวในการรับประกันเมล็ดพันธุ์ควบคุม  
    จดหมายแจ้งแปลงเพาะให้คัดทิ้งต้นกล้าผิดปกต  
 
หลักและแนวคิดในการให้น้ำแก่ต้นปาล์มน้ำมัน  
แผนผังการเดินท่อน้ำในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน  
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
การเก็บเกี่ยวด้วยเสียม
การเก็บเกี่ยวด้วยเคียว