สินค้าของเรา

 

ต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสม D x P (เทเนอร่า)

เราได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการคัดต้นกล้าที่ผิดปกติทิ้ง และป้องกันมิให้ผู้ใดนำต้นกล้าที่ผิดปกติเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการนำมาจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาพิเศษ ด้วยการทำลายต้นกล้าที่ผิดปกติทิ้งทั้งหมดพร้อมบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกของกรมวิชาการเกษตร เรายึดคติที่ว่า “ต้นกล้าใดถ้าไม่แน่ใจว่าจะมีลักษณะผิดปกติหรือไม่ ให้คัดทิ้งเสียดีกว่า ให้ถือเสียว่า ทิ้งต้นกล้าดี ดีกว่าปลูกต้นกล้าเลวเราจึงจัดจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันให้แก่เกษตรกรโดยผ่านแปลงเพาะต้นกล้า(มีใบอนุญาตให้เป็นผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันควบคุม)ที่ได้มาตรฐานทั้งของกรมวิชาการเกษตร และตามมาตรฐานที่ผู้เชี่ยวชาญปาล์มน้ำมันของอูติพันธุ์พืชได้วางไว้ ต้นกล้าปาล์มที่จำหน่ายให้กับลูกค้าจะได้รับใบรับรองเมล็ดพันธุ์ปาล์มจากแปลงเพาะต้นกล้าด้วย

        ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน                                      ราคา
        อายุ 3-4 เดือน (ถุงเพาะขนาดเล็ก)           xx.xx บาท ต่อต้น
        อายุ 8 เดือนขึ้นไป (ถุงเพาะขนาดใหญ่)  xx.xx บาท ต่อต้น

(หมายเหตุ: ต้นกล้าอายุ 3-4 เดือน (ถุงเพาะขนาดเล็ก) จะพิจารณาจำหน่ายให้กับลูกค้าบางกลุ่ม เนื่องจากต้นกล้าขนาดนี้ยังมีความผันผวน หรืออาจแสดงอาการว่าเป็นต้นกล้าที่ผิดปกติในภายหลัง)

ใน 3 ปีแรกของการปลูกลงแปลง ทุกๆปี ช่วงต้นฤดูฝนเป็นต้นไปให้เกษตรกรตรวจดูต้นปาล์มในแปลงทั้งหมด หากพบต้นใดที่ไม่เหมือนกับต้นปาล์มส่วนใหญ่ โดยเฉพาะต้นที่มีสีเหลืองกว่า ทางใบแข็งตรงกว่า ทรงพุ่มโปร่งกว่าต้นอื่น ให้ขุดทิ้งแล้วเอาต้นที่สำรองไว้มาปลูกแทน  เพื่อให้การคัดต้นปาล์มทิ้งแม่นยำ ไม่ผิดพลาด ทุกขั้นตอนของการคัดทิ้ง ต้องคัดทิ้งขณะที่ต้นปาล์มงามและสมบูรณ์เต็มที่ (ระยะปลูกที่เหมาะสมต้องมีระยะห่างระหว่างต้นไม่น้อยกว่า 9 เมตร)