สินค้าของเรา

 เมล็ดพันธุ์ปาล์มงอก
ของเราเป็นเมล็ดปาล์มน้ำมันอูติ D x P สำหรับปลูกในแปลงอนุบาลเพื่อเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน.....

 

ต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสม D x P (เทเนอร่า)
อูติพันธุ์พืชได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการคัดต้นกล้าที่ผิดปกติทิ้ง และป้องกันมิให้
ผู้ใดนำต้นกล้าที่ผิดปกติเหล่านั้นมาใช้....