สวนปาล์มที่ปลูกปาล์มอูติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สวนปาล์มที่ปลูกปาล์มอูติในภาคกลาง

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มที่ทุ่งรังสิต

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มคุณประดิษฐ์_สระบุร