แปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน


สวนชวิศพลและสวนวันทนาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับงานเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่การนำเมล็ดปาล์มงอกมาเพาะในถุงดิน จนถึงการคัดเลือกต้นกล้าที่มีลักษณะดีเท่านั้นเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกร เพราะขั้นตอนนี้เป็นเสมือนฝ่ายควบคุมคุณภาพของสินค้า ดังนั้นเราจึงส่งเสริมแปลงเพาะมาตรฐานที่มีการคัดเลือกต้นกล้าอย่างถูกต้องไว้เป็นตัวอย่างให้แก่ แปลงเพาะเมล็ดที่ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ปาล์มอูติ  D x P ไปเพาะจำหน่ายด้วย

เรามีแปลงเพาะมาตรฐานที่เข้าร่วมโครงการดังนี้
        1) สวนวันทนา 1 อ.เขาพนม จ.สุราษฎร์ธานี                2) สวนวันทนา 2 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
        3) สวนวันทนา 3 อ .ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี                 4) สวนชวิศพล อ.สวี จ.ชุมพร

        5) สวนชวิศพล2 เลียบคลองทวีวัฒนา จ.&กรุงเทพฯ   6) สวนบีบี อ.ขลุง จ.จันทบุรี

หลักปฏิบัติของแปลงเพาะมาตรฐานมีดังนี้

1. ในระยะอนุบาลแรก เมล็ดปาล์มงอกจะต้องปลูกลงถุงดินเล็กขนาด 3” x 7” ก่อนเป็นระยะเวลา 3 เดือนและให้รดน้ำด้วยหัวฉีดสปริงเกอร์เพื่อให้ได้ความสม่ำเสมอในการรดน้ำ โดยให้รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
2. เมื่อเมล็ดงอกในระยะอนุบาลแรก มีอายุปลูกได้ 3 สัปดาห์ ให้ฉีดปุ๋ยยูเรียในสัปดาห์ที่ 4 และให้ปุ๋ยเม็ดสูตร 15-15-15  หรือ 15-15-6-4 ในสัปดาห์ต่อไป สัปดาห์ละ 1 ครั้งจนครบอายุต้นกล้า 3 เดือน
3. ให้คัดต้นกล้าในระยะอนุบาลแรกที่ดีไว้เพื่อเปลี่ยนใส่ถุงอนุบาลที่ใหญ่ขึ้นขนาด  6” x 16” ต้นกล้าในระยะ 2-3 เดือนที่ผิดปกติจะแสดงอาการเหล่านี้ เช่น ใบเรียวเล็กคล้ายใบหญ้า ใบม้วนเป็นหลอดเรียวยาว ใบหยิกย่น ใบบิดหรือใบม้วนงอ
4. ต้นกล้าที่ย้ายมาใส่ถุงใหญ่แล้ว ต้องคัดต้นที่ผิดปกติออกทุกๆเดือน อย่าเสียดายเป็นอันขาด โดยต้นกล้าที่มีลักษณะผิดปกติจะมีลักษณะดังนี้
   ก) ต้นเตี้ยและแคระแกรน        
   ข) ต้นผอมชะลูด ทางใบเกือบตั้งตรง
   ค) ใบย่อยไม่คลี่
   ง) ทางใบเกิดใหม่สั้น
   จ) ทางใบสั้นบ้าง ยาวบ้าง มองดูไม่สมดุล
   ฉ) ใบย่อยแน่นทึบ(ระยะห่างระหว่างใบย่อยสั้นผิดปกติ)
   ช) ใบย่อยแคบ เรียวยาว คล้ายขนนก
   ซ) ใบย่อยสั้น

5. ห้ามจำหน่ายหรือปล่อยต้นกล้าที่คัดทิ้งให้แก่ลูกค้าโดยเด็ดขาด ต้นกล้าที่คัดทิ้งต้องทำลายเสียให้หมด