แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันอูติ

อูติพันธุ์พืชได้นำแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน Ulu Remis Deli Dura (URD) รุ่นที่ 3 เข้ามาปลูก ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 แบ่งเป็น 7 สายคู่ผสม จำนวน 2,000 ต้น หลังจาก ทำการคัดเลือกต้นที่ดีที่สุดไว้ โดยพิจารณาจากลักษณะของต้น และสถิติการให้ผลผลิต  ปัจจุบันคงเหลือต้นแม่พันธุ์อูติ Deli Dura ประมาณ 603 ต้น ที่ใช้ในการผสมเกสรเพื่อผลิตลูกผสมเทเนอร่า D x P

ปาล์มน้ำมันอูติ Deli Dura  ได้มาจากการคัดเลือกแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน Ulu Remis Deli Dura (URD) รุ่นที่ 3 ซึ่งแม่พันธุ์ดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 2 สายพันธุ์ที่สืบทอดมาจากต้นปาล์มน้ำมัน 4 ต้นจากเมือง Bogor (ปี ค.ศ. 1848)  ในประเทศอินโดนีเซีย ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์แรกนั้นได้ถูกนำมาปลูกที่ Sumatra Oil Palm Estates ในปีค.ศ. 1911  ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ที่สอง ได้ถูกนำมาปลูกที่ Experimental Plantation ที่เมือง Serdang ในปีค.ศ. 1922 เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการผสมแบบเปิดจากแหล่งทั้งสองนี้ ถูกนำมาปลูกที่  Ulu Remis ในปี ค.ศ. 1924 – 1929 และจากการคัดเลือกโดยดูจากลักษณะภายนอกที่ปรากฏให้เห็น ได้ทำการเลือกต้นปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะดีได้ 175 ต้น ซึ่งต่อมาได้ใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาสายพันธ์ UDR รุ่นที่ 1 จนถึง รุ่นที่ 4 ในปัจจุบัน  การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ในแต่ละรุ่นนั้นเราใช้วิธีการคัดเลือกแบบ “เลือกต้นที่ดีที่สุดจากสายคู่ผสมที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ต้นแม่พันธุ์ที่มีสายเลือดชิด และใช้เป็นต้นพันธุ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีต่อไปวิธีคัดเลือกแบบนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเนื่องจากวิธีดังกล่าวจะได้ต้นแม่พันธุ์ที่ให้ลูกผสมที่มีลักษณะดี ใกล้เคียงกัน เช่นผลผลิตต่อปี องค์ประกอบของน้ำมัน ลักษณะของผลและทะลาย เป็นต้น

ปาล์มน้ำมันอูติ Deli Dura เป็นพันธุ์เดียวกันกับพันธุ์ที่ใช้เป็นแม่พันธุ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ D x P ทั่วโลก ต้นพันธุ์ที่เราใช้จะเป็นต้นที่คัดเลือกแล้วว่าสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทย ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีลักษณะเด่นได้แก่ให้ผลดก มีส่วนเปลือกหนา มีปริมาณน้ำมันมาก และกะลาบาง ซึ่งลักษณะเด่นดังกล่าวนี้สามารถที่จะถ่ายทอดไปยังลูกหลานของมันได้

 

 

ภาพบรรยากาศแปลงต้นแม่พันธุ์ปาล์มอูติ Deli Dura

ต้นแม่พันธุ์อูติ Deli Dura